Vedtekter

Vedtekter for Markedsføringsforeningen i Stavanger

Stiftet 14. mai 1936

§ 1 Formål
Markedsføringsforeningen i Stavanger (MFFS) skal være regionens viktigste nettverk for mennesker som vil utvikle relasjoner og kompetanse innen markedsføringsfaget.

MFFS skal arbeide med høy faglig og etisk standard, ansvarsfølelse og god forretningsskikk i all markedsføring til beste for samfunnet, næringslivet og forbrukerne.

§ 2 Virksomhet
2.1 MFFS skal engasjere ved å fokusere på aktuelle og relevante temaer innen markedsføringsfaget. Arrangementene skal tilføre medlemmene nytteverdi.
2.2 MFFS skal medvirke til utvikling og generell og spesiell undervisning og kursvirksomhet innen markedsføringsfaget.
2.3 MFFS skal inspirere medlemmene til å utvikle nye tenkemåter og alternative problemløsninger for sin bedrift.
2.4 MFFS skal fremme forståelse for markedsføringens idé og dens funksjon i samfunnet gjennom sin virksomhet. Et viktig ledd i denne virksomheten er å aktivisere medlemmene.
2.5 MFFS skal være en fasilitator for nettverksbygging.

§ 3 Medlemmer
MFFS kan oppta som medlemmer studenter, bedrifter og organisasjoner som har felles faglige interesser på markedsføringens område.
MFFS skal arbeide for kontinuerlig rekruttering av nye medlemmer.

§ 4 Økonomi
Foreningens regnskapsår følger kalenderåret, og regnskapet fremlegges på generalforsamlingen tilgodkjennelse.

Rådet skal enstemmig og skriftlig godkjenne alle investeringer over kr 400 000,-

§ 5 Kontingent
Styret fastsetter kontingenten pr. kalenderår for studenter, bedrifter og organisasjoner. Dette fremlegges på generalforsamlingen til godkjennelse.

§ 6 Organisasjon
MFFS har disse organer:
Generalforsamling, styret, råd og valgkomité.
Styret kan oppnevne de komiteer og utvalg som anses nødvendig. Det er styret som fastsetter mandat og retningslinjer for komiteer og utvalg. Foreningens sekretariat arbeider etter styrets retningslinjer.

MFFS er tilsluttet Markedsforbundet (Norges Markedsføringsforbund).

§ 7 Generalforsamling, årsmøte
7.1 Generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkalling skjer skriftlig til hvert medlem med minst 8 dagers varsel.
7.2 Generalforsamlingen:
- behandler styrets årsberetning og regnskap,
- velger styreformann,
- velger styremedlemmer
- velger en valgkomité på 3 medlemmer,
- velger et råd på inntil 5 medlemmer
- fatter vedtak om endringsforslag til vedtektene

Generalforsamlingen ledes av styrets leder.
Hvor ikke vedtektene bestemmer noe annet, skjer alle vedtak med simpelt flertall. Hvert medlem har en stemme. De tilsluttende medlemmer kan møte med to representanter som begge har stemmerett. Avstemningen er skriftlig med mindre det motsatte enstemmig vedtas og kan kun skje ved personlig fremmøte.

§ 8 Styre
Foreningens styre består av leder, nestleder og inntil 8 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene er til stede. Hvert medlem har èn stemme. I tilfelle av stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Leder innkaller til styremøtet etter behov, eller når minst 3 av styrets medlemmer anmoder om det. Med innkallelsen skal følge dagsorden for møtet med nødvendige bilag.

Styrets leder og nestleder er medlemmer av Markedsforbundet og møter på forbundets årsmøte.

Styret etablerer et sekretariat i det nødvendige omfang og fastsetter lønn. Sekretariatet deltar i styrets møter uten stemmerett og i det omfang som styret bestemmer. Styret er foreningens utøvende organ og representerer foreningen utad innenfor rammen av vedtektene.

§ 9 Råd
Foreningens råd består av inntil 5 medlemmer. Rådets hovedfunksjon er å tre støttende til i driften av foreningen etter henvendelse fra styret. Rådet plikter å innkalle styret til møte dersom driften av foreningen ikke er i samsvar med vedtektene.

§ 10 Valgkomité
Generalforsamlingen velger etter innstilling fra styret en valgkomité med formann og 2 medlemmer. Valgkomiteen skal til generalforsamlingen legge frem forslag til valg på følgende tillitsmenn:

a) Formann og styremedlemmer.
b) Rådsmedlemmer

Valgkomiteens innstilling skal foreligge skriftlig innen 15. februar.

§ 11 Disposisjonsrett
Styret er berettiget til å handle og opptre med bindene virkning på vegne av foreningen.

§ 12 Signaturrett/Styrets evne til å forplikte foreningen
Etter vedtak i styret forpliktes foreningen ved underskrifter fra leder eller nestleder og 2 av styrets medlemmer på samme dokument.

§ 13 Samtykke før representasjonsrett
Styremedlemmene har ikke anledning til å uttale seg på vegne av foreningen, uten beslutning fra styret. En sak av særlig viktighet som ikke kan utsettes til sammenkalling av styret, skal ivaretas av lederen. Saken må forelegges så mange styremedlemmer som mulig før avgjørelse treffes. Saken skal refereres og godkjennes på førstkommende styremøte.

§ 14 Endringer av vedtekter
Endring i vedtektene kan bare skje på generalforsamlingen eller forutgående skriftlig forslag til styret innen januar måneds utgang. Endringsforslaget skal kunngjøre for medlemmene sammen med den skriftlige innkallingen til generalforsamlingen. Vedtektsendringer vedtas med 2/3 flertall etter avstemming blant de frammøtte medlemmer.

§ 15 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling om bestemte saker kan berammes av styret eller på forlangende av minst 1/3 av foreningens samlede medlemstall. Den er kun vedtaksfør i de saker som har foranlediget den innkalt. Innkallingen skjer etter reglene i § 10 - del a).

§ 16 Oppløsning
Oppløsning kan bare besluttes på generalforsamlingen. Forslag om oppløsning krever tilslutning av minst 2/3 av medlemmene. Ved oppløsning blir eventuelle gjenværende aktiva, etter at all gjeld er dekket, å disponere etter beslutning fattet med 2/3 flertall av generalforsamlingens medlemmer.

Oppdatert ifbm. generalforsamling 7. mars 2013